Reparatievoorwaarden

 

De hieronder staande voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op reparaties van

huishoudelijke apparaten waarvoor reparatie bij de consument thuis plaatsvindt, door

serviceorganisaties van bij de VLEHAN (Vereniging Leveranciers van Huishoud

Apparaten Nederland) aangesloten fabrikanten en importeurs. VLEHAN-leden hebben

zich verbonden tenminste deze reparatievoorwaarden toe te passen.

Leden van de VLEHAN zullen een verwijzing naar deze voorwaarden in hun

reparatievoorwaarden opnemen. (zie*)

 

Artikel 1

Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk

binnen 48 uur worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus

zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn

uitgevoerd.

 

Artikel 2

a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar

de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een

zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale

reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze

begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het

te repareren apparaat worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus

werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en

arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, dan

wel van een vooraf vastgesteld tarief.

 

Artikel 3

Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

De oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet

tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of ook andere dan in de begroting

voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en

een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog

niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

 

Artikel 4

De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om

het apparaat in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of

door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden

afgesproken.

b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding

plaatsvinden.

c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden

gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te

schrijven.

 

Artikel 5

De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en

serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,

gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte

werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota

direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Betaling op rekening is voor consumenten niet mogelijk.

Artikel 6

Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een

volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het

kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de nieuwe en betaalde

onderdelen geldt een garantietermijn van 3 maanden. Bij een beroep op garantie op de

reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de

voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

 

Artikel 7

N.V.T.

Artikel 8

Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met

uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen

onderdelen.

 

Artikel 9

Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een apparaat daarna

weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van

fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, dan wel bij het ontbreken

daarvan, aan de wettelijke vereisten ter zake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties

moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van

veiligheidskeurmerken en -voorschiften gegarandeerde onderdelen.

 

*) Deze reparatievoorwaarden zijn opgesteld door de Consumentenbond in

samenwerking met de gezamenlijke fabrikanten en importeurs van huishoudelijke

apparaten, verenigd in de VLEHAN.

 

Aanvulling op Artikel 6:

Wij verlenen 3 maanden volledige garantie op uitgevoerde reparaties bij

normaal huishoudelijk gebruik.

 

Bron VLEHAN